Maritom S.C.
Nakonfigurujte si vlastní garáž

Obchodní podmínky

Návrat na domovskou stránku
JARNÍ AKCE

JARNÍ AKCE

Snížili jsme pro vás ceny o 10%
Akce trvá do 30.04.2024

Plechové garáže PREMIUM

Plechové garáže PREMIUM

* Moderní dizajn * Pevná ocelová konstrukce
* Vysoká kvalita zpracování a provedení
Vidět víc !

§ 1 Slovníček pojmů

 

1 Prodejce - MARITOM SC Mariusz Plawecki , Tomasz Plawecki se sídlem Laskowa 439 , 34-602 Laskowa , Polská Republika, DIč :PL7372035984 , IčO : 120165225 .

2 Obchod - internetová stránka patřící prodávajícímu , dostupná na adrese www.garazeplechove.cz , jejiž prostřednictvím může kupující  zboží objednávat .

3 Kupující - každý subjekt (spotřebitel)  jenž  v obchodě zadal svou objednávku .

4 Spotřebitel - kupující ...fyzická , nebo právnická osoba, která činí právní úkon koupě zboží ( Smlouva o prodeji podle Obchodního zákoníku ) 

5 Předpisy - Tyto předpisy .

6 Zboží - movitosti, které  jsou k dispozici pro prodej v obchodě , zejména , plechové garáže a kotce pro psy . Termín se vztahuje také na montážní služby .

7 Objednávka -prohlášení o záměru Kupujícího s cílem uzavření  smlouvy o prodeji zboží přes Obchod, s uvedením alespoň druhu a množství zboží .

 

§ 2 Obecná ustanovení

 

1 Tyhle předpisy definují pravidla pro uzavření nebo plnění smlouvy o prodeji zboží na stránce Obchodu .

2 Pro účel zadávání objednávky  přes ocbchod je pro klienta nezbytné, aby měl k dispozici zařízení pro přístup k internetu, e-mailu a prohlížeče , který umožňuje zobrazení webových stránek .

3 Prodávaným zbožím je tovar, jenž je k dispozici v obchodě v době zadávání objednávky .

4 Ceny jsou zobrazeny vedle zboží, uváděny  v českých korunách a to včetně DPH .

5 Nabídka je platná pro prodejní aktivity na území České Republiky .

6 Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny zboží , zavedení a stažení  zboží, poskytování slev na různé druhy tovaru  a nebo na provádění a rušení propagačních akcí v obchodě . Nicméně, tahle aktivita není omezena statusem již nabytých práv kupujícího , tj. změny se nevztahují na objednávky které byli již řádně zadané přes Kupujícího.

7 Je nepřípustné aby osoby již využívají služby Obchodu ( včetně Kupujícího ) zneužili jeho obsah na nelegální aktivity ( např. v názoru na zboží ) .

 

§ 3 Kvalita zboží

 

1 Plechové garáže a kotce pro psy prodávané v obchodě jsou nové , pocházejí ze současné produkce a jsou plnohodnotným zbožím , které je distribuováno přes Maritom SC a vztahuje se na ně plná záruka výrobce .

2 Informace uvedené v § 3 . 1 Podmínek se nevztahuje na garáže jenž jsou uváděny jako druhá jakost. 

 

§ 4 Možnosti objednání

 

1 Prodejce umožňuje zadávání objednávek následujícími způsoby :

• V Obchodu vyplněním interaktivního  formuláře

• telefonicky

• elektronickou poštou ( e - mail: ##xcud#at#vpgpoteatrwdkt.ro## ) .

 

2 Aby bylo možné zadat Objednávku prostřednictvím Obchodu, je nutné přidat vybraný produkt do nákupního košíku , a pak dále pak postupovat dle dalších instrukcí uvedených na stránce Obchodu .

 

3 Po zadání objednávky kupující obdrží :

• Automatický e -mail potvrzující zadání objednávky  prodávajícímu 

• do 1 pracovního dne od objednávky -informaci e-mailem nebo telefonicky , týkající se potvrzení přijetí objednávky.

4 V případě, že ze strany prodávajícího  nebudou náležitosti uvedené v § 4 . 3 odst. 2 podmínek  kupujícimu zaslané, je potřebné aby nás kupující  bezodkladně kontaktoval  na telefonním čísle nebo prostřednictvím e-mailu a požádal o nápravu nesouladu .

5 Upravit obsah objednávky kupujícím je možné až do doby, kdy je objednávka zadána do produkce.  Chcete-li to provést , měli byste se obrátit na prodávajícího telefonicky nebo e-mailem . Zpravidla je kupující telefonicky kontaktován prodávájícím 3-5 dnů před produkcí z cílem finálního potvrzení objednávky a verifikací všech údajú o předmětu objednávky (rozměr, barva, provedení, adresa..atd) Po tomto termínu už modifikace objednávky možná není.  

 

§ 5 Doprava

 

1 Zajišťujeme BEZPLATNOU dopravu plechových garáží a kotců pro psy po území celé České Republiky. 

 

 

§ 6 Platební podmínky

 

Prodávající poskytuje následující způsob platby :

• platba v hotovosti do rukou pověřeného zaměstnance firmy Maritom SC, jenž vykonává montáž  (platba probíhá po ukončení montáže)

 

§ 7 Realizace zakázek

 

1 Podmínkou zadání objednávky  prostřednictvím  interaktivního formuláře je uvedení pravdivých osobních údajů a kontaktních  informací ( umožňující ověření a potvrzení objednávky ) .

2 V případě nesprávného, či nedostatečného výplnění interaktivního formuláře kupujícim, vynaloží Prodávající  veškeré úsilí, aby kontaktoval kupujícího za účelem potvrzení přijetí objednávky a doplnění chýbajících informací.  V případě, že z důvodu nedostatečných informací , jenž kupující zadal při Objednávce není možné tuto do 3 pracovních dnů potvrdit, vyhrazuje si Prodávající právo tuto objednávku nezrealizovat a považuje ji za nezávaznou. 

3 Stav objednávky si může kupující kdykoliv ověřit přes telefon .

4 Průměrná doba dodání objednaného zboží  je cca 2-14 pracovních dnů . Tato doba může být prodloužena o dalších 1-10 pracovních dnů a to v případě náhodných či nepředvídatelných událostí . Kupující bude informován telefonicky o datu a přibližné hodině dodávky a montáže. 

5 Prodejním dokladem je Příjmový doklad, nebo na žádost kupujícího Faktura, na které jsou uvedeny všechny údaje včetně DPH. Tyto doklady obdrží kupujíci po montaži a zaplacení. 

 

§ 8 Zánik smlouvy ( "vrácení" zboží )

 

1 Kupující (spotřebitel) může písemně odstoupit od smlouvy o prodeji zboží zakoupeného od prodávajícího bez udání důvodu , a to v lhůtě do deseti dnů ode dne doručení zboží ( tj. ode dne převzetí zboží spotřebitelem . Chcete-li tuto lhůtu dodržet , je nutné zaslat písemné prohlášení před jejím uplynutím .

2 V případě odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen vrátit zboží v nezměněném stavu , jedině že změna byla nutná pro běžné používání tovaru .

3 Spotřebitel je povinen vrátit zboží ihned , nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy .

4 Spotřebitel, který odstoupil od smlouvy zašle zboží prodávajícímu na vlastní náklady, které nepodléhají refundaci.

5 Cena zaplacená za zboží bude vrácena prodávajícímu ve lhůtě 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy .

6 Kupující , kteří nemají postavení spotřebitele, nemají oprávnění odstoupit od smlouvy uvedené v § 9 . 1 těchto podmínek.  Obecné pravidla a lhůty pro odstoupení od smlouvy se řídí ustanoveními občanského zákoníku .

 

§ 9 Reklamace

 

1 Reklamace týkající se nesouladu zboží s Objednávkou může být prodávajícímu podána písemně, nebo prostřednictvím e-mailu na adrese: ##xcud#at#vpgpoteatrwdkt.ro##

2 Při uplantění reklamace  o nesouladu zboží s Objednávkou prodávající doporučuje, aby mu kupující poskytnul kontaktní údaje , přesný popis příčiny stížností a reklamace vůči prodávajícímu , stejně jako přidání dokladu o koupě zboží,  nebo jeji fotokopii .

3 Prodávajíci postupuje vůči kupujícímu, jenž nemá status spotřebitele, podle ustanovení občanského zákoníku.  

4 Reklamace podané kupujícím, kteří nenabyli status spotřebitele , nebudou brány v úvahu, pokud nejsou řádně podložené dokladem o prodeji .

5 Lhůta pro posouzení reklamace je 14 pracovních dnů

 

§ 10 Záruka

 

1 Záruka se vztahuje na zboží, jenž je v souladu s podmínkami uvedenými v záruční list.

2 Pravomoci spotřebitele vyplývající z uplatněné reklamace z titulu neshody zboží  nebo výhrad vůči jakosti, žádným způsobem nemohou vylučovat, omezovat, nebo pozastavit práva kupujícího vyplývající ze záruky poskytnuté ručitelem - na základě pravidel stanovených v záručním listu .

3 Na trapézový plech garáže, nebo kotce se záruka nevztahuje .

 

§ 11 Povinnosti kupujícího

 

1 Po zadání objednávky se kupující zavazuje předem si připravit podklad, na kterém  má být postavená  garáž, nebo kotec.  Návod, jak připravit podklad se nachází na stránce  //www.garazeplechove.cz/podklad-pod-garaze.html

2 Během zimy a výdatného sněžení  je nutné, aby byl sníh ze střechy garáže, nebo kotce  odstraňován. Konstrukce je navrhnutá tak, aby vydržela běžné zatížení.  Maximální zatížení sněhem je asi 50 kg na 1 m2 , ( to znamená , tloušťka sněhové pokrývky cca  5 cm).

3 Postavená garáž nebo kotec , musí být ihned po montáži ukotvena k podkladu . Ukotvení  jsi vykonává každý zákazník sám ve vlastní režii.

 

§ 12 Ochrana osobních údajů a soukromí

 

1 Při zadávání objednávky ( zejména při vypňování interaktivního formulář ) Kupující souhlasí se zpracováním údajů , které jsou poskytnuty pro účely vytvoření objednávky, nebo koupní smlouvy ze strany prodávajícího , který tyto údaje zpracovává v souladu s ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů .

2 Osobní údaje obsažené v databázi zákazníků nejsou sděleny žádné třetí straně. 

3 Kupující v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů , má právo nahlížet do svých osobních údajů  a může požádat o jejich opravu nebo vymazání.  Prodávající zaručuje každému kupujícímu právo na kontrolu zpracování údajů v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů .

4 Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné , nicméně , nedostatek souhlasu uvedeného v § 13 . 2 pro zpracování osobních údajů znemožňuje dokončení objednávky.

 

§ 13 Závěrečná ustanovení

 

1 V záležitostech, na které se nevztahují body těchto Obchodních podmínek, se postupuje podle nařízení Občanského zákoníku.

2 Obchodní podmínky neomezují žádné z práv, které kupující (spotřebitel) nadobudnul na základě platní koupní smlouvy. V případě rozporu mezi ustanoveními těchto předpisů a závazných právních předpisů , o udělení práva spotřebitelů , bude dána priorita těchto ustanovení .

3 Obchodní podmínky jsou k dispozici pro všechny zákazníky v elektronické verzi na stránce Obchodu.